ukraine

ODESSA

ECONOMOU INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY LTD
1-A Tamozhennaya Sq.Business center
MARINE PLAZA - office 206
65026 Odessa (Ukraine)
Tel: 00380 7019970 - 71-72-73
Fax: 00380 87759102

PIC: Mr V.Kysse - mob.00380 672434807
Mobile: Mr S.Chornyi 00380 672434339
AOH: Mr Anatoly Ytsishen - mob.00380 672434565